چند عکس جالب

این عکس های جالب، آزی آزبورن(خواننده سابق بلک سبث)، جیمز هتفیلد(خواننده متالیکا)، مریلین منسن و فرد درست(خواننده لیمپ بیزکیت) را در کنار هم نشان می دهد.

از راست به چپ: آزی آزبورن، مریلین منسن، فرد درست، جیمز هتفیلد

Advertisements